Főoldal » Hírek » Rendszeresen bántalmazta a feleségét és forró ételt öntött a fejére

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 őszén egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta a rossz egész­sé­gi álla­pot­ban lévő fele­sé­gét, egy­szer pedig forró ételt is öntött a fejére.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és fele­sé­ge egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben lak­tak, házas­sá­guk évek óta konf­lik­tu­sok­kal ter­helt volt. A viták és vesze­ke­dé­sek 2019-ben vál­tak rend­sze­res­sé. A vád­lott meg­aláz­ta, szi­dal­maz­ta a fele­sé­gét, de több­ször bán­tal­maz­ta is: ellök­te, fel­po­foz­ta és a keze­it szo­ron­gat­ta. A sér­tett a veré­sek miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de ekkor még nem jelen­tet­te fel a férjét.

A hely­zet 2019. szep­tem­ber köze­pén vált még rosszab­bá. Ekkor az egyik napon a vád­lott ismét ordí­toz­ni kez­dett a sér­tet­tel, a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy „ mikor dög­lesz már meg, te roha­dék”. A vád­lott ezután még a forró ételt is a bán­tal­ma­zott és meg­fé­lem­lí­tett asszony fejé­re öntöt­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt test­szer­te 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, rész­ben még a haja is kihullott.

2019. októ­ber 1-én dél­után a vád­lott ismét vitá­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, ordí­to­zott vele, trá­gár módon szi­dal­maz­ta, neki­nyom­ta a fal­nak és a keze­it szo­ron­gat­ta. A sér­tett ijed­té­ben az utcá­ra mene­kült és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A sér­tett ekkor is 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és félel­mé­ben ide­ig­le­ne­sen a fiá­hoz költözött.

A sér­tett – aki 2019 tava­szán egy műté­ten esett át és hóna­po­kon keresz­tül nehe­zen moz­gott - a kora és egész­sé­gi álla­po­ta miatt csu­pán kor­lá­to­zot­tan tudott véde­kez­ni a bán­tal­ma­zá­sok­kal szemben.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott jelen­leg sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.