Főoldal » Hírek » Rendszeresen fizetés nélkül tankolt a benzinkutakon a büntetett előéletű fuvarozó- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 48 éves férfi ellen a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség emelt vádat foly­ta­tó­la­go­san kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tat a Tolna Megyei Bíró­ság koráb­ban külö­nös vissza­eső­ként ember­ölés és rab­lás miatt 14 év fegy­ház­ra ítél­te, mely bün­te­té­sé­ből 2018-ban sza­ba­dult. Nem sok­kal ezután bérbe vett egy kis­te­her­au­tót, ami­vel fuva­ro­zá­si mun­ká­kat vál­lalt. Az addig is bűnö­zői élet­vi­telt foly­ta­tó ter­helt azál­tal kíván­ta csök­ken­te­ni vál­lal­ko­zá­sa költ­sé­ge­it, hogy a szük­sé­ges tan­ko­lá­sok után soro­za­to­san fize­tés nél­kül haj­tott el a töltőállomásokról.

Azért, hogy a jár­mű­ve alap­ján utó­lag ne legyen azo­no­sít­ha­tó, a vád­lott még a lopás­so­ro­zat előtt Mogyo­ró­don titok­ban lesze­rel­te egy par­ko­ló teher­gép­ko­csi hátsó rend­szám­táb­lá­ját, majd azt az álta­la hasz­nált gép­jár­mű­re erő­sí­tet­te fel. Ennek bir­to­ká­ban 2019 feb­ru­ár­já­ban az M3 autó­pá­lya egy Gödöl­lő­höz köze­li ben­zin­kút­ján két­szer is meg­tan­kol­ta a fur­gont anél­kül, hogy fize­tett volna a  gáz­ola­jért. Már­ci­us­ban Lőrin­ci­ben vitte el egy ott par­ko­ló autó rend­szám­táb­lá­ját, és a továb­bi­ak­ban azt hasz­nál­ta az üzem­anyag lopá­sok elkö­ve­té­se során. Így a vád sze­rint leg­alább újabb két alka­lom­mal tan­kolt fize­tés nél­kül az autó­pá­lya mel­lett egy másik, de azo­nos sér­tett által üze­mel­te­tett töl­tő­ál­lo­má­son, ami­vel az érin­tett cég­nek végső soron több mint 100.000 forin­tos kárt okozott.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben a bíró­ság 3 év idő­tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, egy­ben álla­pít­sa meg, hogy e bün­te­tés­ből a későb­bi­ek­ben nem bocsájt­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Ezen túl­me­nő­en – a kár­té­rí­tés­re köte­le­zés mel­lett – az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a vád­lott eltil­tá­sát mind a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, mind a köz­ügyek gyakorlásától.