Főoldal » Hírek » Rendszeresen közösült 13 éves barátnőjével - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 20 éves fiú­val szem­ben, aki annak elle­né­re foly­tat­ta sze­xu­á­lis kap­cso­la­tát a sér­tet­tet, hogy tudo­má­sá­ra hoz­ták azt, hogy a lány nem töl­töt­te be 14. életévét.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019-ben ismer­ke­dett meg a 2007 feb­ru­ár­já­ban szü­le­tett sér­tet­tel, aki­vel 2020 feb­ru­ár­já­tól pár­kap­cso­la­tot létesített.

2020 máju­sá­tól a lány bele­egye­zé­sé­vel rend­sze­res sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­re is sor került közöt­tük Kapos­vá­ron, mivel a sér­tett alka­ti tulaj­don­sá­gai alap­ján elhi­tet­te a fiú­val, hogy elmúlt 14 éves.

A sér­tett édes­any­ja azon­ban hama­ro­san tudo­mást szer­zett lánya kap­cso­la­tá­ról és fel­hív­ta a vád­lott figyel­mét arra, hogy a sér­tett - aki később ugyan­csak beval­lot­ta barát­já­nak, hogy hazu­dott az élet­ko­rá­ról - csak 13 éves. A fia­tal férfi ezzel mit sem törőd­ve tovább­ra is rend­sze­re­sen közö­sült barátnőjével.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel -vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.