Főoldal » Hírek » Részeg apa támadt az iskola igazgatóhelyettesére – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az apa itta­san bement az álta­lá­nos isko­lá­ba, a gyer­me­ké­vel kap­cso­la­tos konf­lik­tus miatt szid­ta a taná­ro­kat, nagy erő­vel meg­lök­te az igaz­ga­tó­he­lyet­tes nőt, agresszív maga­tar­tá­sát csak a rend­őrök tud­ták meg­fé­kez­ni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. szep­tem­ber máso­dik felé­ben, dél­után, itta­san bement egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő álta­lá­nos isko­lá­ba, és a gyer­me­ké­vel kap­cso­la­tos azna­pi konf­lik­tus­hely­zet miatt kia­bált, szi­dal­maz­ta a taná­ro­kat.

A vád­lott­hoz oda­ment egy szak­ta­nár vala­mint az igaz­ga­tó­he­lyet­tes nő, fel­szó­lí­tot­ták, hogy fejez­ze be a vesze­ke­dést, és beszél­jék meg mi a prob­lé­ma. A férfi azon­ban trá­gár kije­len­té­se­ket tett, és ami­kor az igaz­ga­tó­he­lyet­tes közöl­te vele, hogy rend­őri intéz­ke­dést fog kérni agresszi­vi­tá­sá­val szem­ben, ez sem hasz­nált. Az apa elin­dult kife­lé az épü­let­ből, a nő viszont fel­hív­ta a figyel­mét, hogy várja meg a kiér­ke­ző rend­őrö­ket, mire a férfi felé for­dul­va közöl­te, senki nem mond­ja meg, hogy hova mehet. Ekkor a vád­lott egy­szer, nagy erő­vel meg­lök­te a sér­tet­tet, aki kibil­lent az egyen­sú­lyá­ból, de nem esett el.

A vád­lott a rend­őri intéz­ke­dés alatt is végig arro­gán­san visel­ke­dett, agresszi­vi­tá­sa miatt vele szem­ben bilin­cse­lést kel­lett alkal­maz­ni.

A sér­tett peda­gó­gus, az isko­la igaz­ga­tó­he­lyet­te­se köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.