Főoldal » Hírek » Részegen elkötötte az autóbuszt – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban egy par­ko­ló autó­busz ajta­ját benyom­ta, elin­dí­tot­ta, két tele­pü­lés között vezet­te, majd árok­part­nak ütközött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. augusz­tus végén, haj­nal­ban, ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett egy bor­so­di tele­pü­lé­sen. Az egyik utcá­ban meg­lá­tott egy par­ko­ló távol­sá­gi autó­buszt, az ajta­ját erő­sen meg­nyom­va beju­tott a jár­mű­be, a benne lévő indí­tó­kulccsal bein­dí­tot­ta és a tele­pü­lé­sen köz­le­ke­dett vele, majd áthaj­tott egy másik tele­pü­lés­re. Ittas­sá­ga miatt az egye­nes útsza­ka­szon az úttest­ről leha­ladt a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lon egy füves víz­el­ve­ze­tő árok­ba, majd neki ütkö­zött az árok­part­nak. Mivel nem tudott tovább menni, kiszállt,és távozott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott nem sérült meg, más­nak sem oko­zott sze­mé­lyi sérü­lést, viszont az autó­busz­ban mint­egy 700.000 forint anya­gi kár keletkezett.

A vád­lot­tal szem­ben a rend­őri intéz­ke­dés során alko­hol­szon­dát alkal­maz­tak, majd vér­vé­tel­re került sor, melyek iga­zol­ták a sze­szes­ital fogyasztását.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tést, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.