Főoldal » Archív » Részegen fenyegette, majd összeverte az apját

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és zaklatás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy har­minc­öt éves fér­fi­val szemben.

Az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó vád­lott együtt él a szü­le­i­vel egy Tisza­új­vá­ros mel­let­ti kis­te­le­pü­lé­sen. A vád­lott és az édes­ap­ja már hosszú ideje hara­gos viszony­ban vol­tak, rend­sze­re­sek vol­tak köz­tük a vesze­ke­dé­sek a vád­lott élet­mód­ja miatt. 

A vád­irat sze­rint 2019. decem­ber 21-én az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott az ott­ho­nuk­ban ismét szó­vál­tás­ba keve­re­dett az apjá­val, és ennek során előbb sértő meg­jegy­zé­se­ket tett rá, majd meg­ölés­sel fenye­get­te meg.

Miu­tán a vita véget ért, a sér­tett a lakó­ház pin­cé­jé­be ment dol­goz­ni. Rövid idő eltel­té­vel a vád­lott az apja után ment, és újra szi­dal­maz­ni kezd­te, majd rátá­madt a sér­tett­re, több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te, illet­ve testszer­te  több­ször meg­rúg­ta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést vala­mint arc,-mell­kas-, és váll­zú­zó­dást szen­ve­dett.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett zaklatás vét­sé­ge miatt a vád­lot­tal szem­ben magán­in­dít­ványt ter­jesztett elő.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.