Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Rettegésben tartotta a kál-kápolnai vasútállomás utasait a visszaeső rabló- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves, idő­köz­ben letar­tóz­ta­tott, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki 2019 nya­rá­tól kezd­ve töb­be­ket is kira­bolt Heves megyé­ben a kál-kápolnai vasútállomáson.

A vád­lot­tat a bíró­ság koráb­ban fia­tal­ko­rú­ként rab­lás bűn­tet­te miatt javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­te, majd nem sok­kal nagy­ko­rú­vá válá­sa után zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt sza­bott ki vele szem­ben két év bör­tönt, amit le is töl­tött. A fér­fit azon­ban ezek a bün­te­té­sek sem tar­tot­ták vissza az újabb, rész­ben erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésétől.

2019. augusz­tus 3-án késő dél­után a vád­lott Kál köz­ség­ben kiment a vas­út­ál­lo­más­ra, ahol a külső vágá­nyo­kon álló teher­va­go­nok között vára­ko­zott addig, amíg meg nem látott egy 47 éves, szá­má­ra isme­ret­len sze­mélyt, aki a síne­ken átvág­va igye­ke­zett haza­fe­lé. A ter­helt leszó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, aki­től 2.000 forin­tot köve­telt azzal a valót­lan indok­kal, hogy ő ezt a pénzt koráb­ban ellop­ta tőle egy kávé­zó­ban. A meg­le­pett ember hiába állí­tot­ta, hogy éle­té­ben nem járt a kávé­zó­ban, a vád­lott nem tágí­tott, sőt verés­sel fenye­get­te, ami­nek hatá­sá­ra kapott is 400 forin­tot. Mivel keve­sell­te az össze­get, a rabló neki­szo­rí­tot­ta áldo­za­tát az egyik vagon­nak, majd átku­tat­ta a zse­be­it és elvet­te min­den pén­zét, össze­sen 2500 forintot.

Idén feb­ru­ár­ban a vád­lott ugyan­csak a kál-kápolnai vas­út­ál­lo­má­son meg­lo­pott egy 15 éves fiút, akit elő­ző­leg fel­szó­lí­tott, hogy hálá­ból, ami­ért meg­ta­lál­ta és vissza­ad­ta neki a koráb­ban elvesz­tett pénz­tár­cá­ját, ölel­je őt meg. Ami­kor a kiszol­gál­ta­tott fia­tal kény­sze­rű­en átka­rol­ta, a vád­lott éne­kel­ni kez­dett és tánc­moz­du­la­to­kat imi­tált, miköz­ben - a sér­tett figyel­mét így elte­rel­ve - a zse­bé­ből eltu­laj­do­ní­tott 200 forint apró­pénzt. Ugyan­ezt a kis­ko­rú sér­tet­tet a vád­lott rövid­del később, ápri­lis 9-én este ki is rabol­ta az állo­má­son, ahol neki­lök­te őt egy jel­ző­osz­lop­nak, majd miu­tán a véde­ke­ző fiú kar­ja­it lefe­szí­tet­te, elvet­te tőle 1130 forintját.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső elkö­ve­tőt két rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint üzlet­sze­rű­en, zseb­tol­vaj­lás útján elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a val­lo­más­té­telt eddig meg­ta­ga­dó ter­helt­tel szem­ben főbün­te­té­sül 8 és fél év bör­tönt szab­jon ki abban az eset­ben, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­né a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, meg­gyor­sít­va ezzel a bizo­nyí­tást és az íté­let­ho­za­talt. A vád­ha­tó­ság azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – beis­me­ré­sé­től füg­get­le­nül - ren­del­jen el rész­le­ges vagyon­el­kob­zást a vád­lot­tal szem­ben, emel­lett köte­lez­ze őt kár­té­rí­tés­re és a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett 639 794 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.