Főoldal » Hírek » Rettegésben tartotta családját egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, kap­cso­la­ti erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés, zak­la­tás és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki együtt­élé­sük során, és ezt köve­tő­en is zak­lat­ta, ter­ro­ri­zál­ta családját.

A 45 éves férfi 2011-től élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel. A rákö­vet­ke­ző évek­ben gyer­me­ke­ik szü­let­tek, akik mel­lett a nő előző házas­sá­gá­ból szü­le­tett két másik gyer­me­két is együtt nevel­ték Tisza­fü­re­den. Az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó férfi azon­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, a gye­re­kek­kel ordi­bált, a nevelt gyer­me­ke­it meg­ütöt­te, egyi­kü­ket leköp­te, és olyan is volt, hogy az aján­dék­ba vásá­rolt ruha­ne­műt a gye­re­kek szeme lát­tá­ra szét­vag­dos­ta, vagy őrjöng­ve verte szét a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it. A nő ezért 2016-ban gyer­me­ke­i­vel együtt elme­ne­kült, és egy Veszp­rém megyei tele­pü­lés­re költözött.

A férfi ezután sértő, fenye­ge­tő üze­ne­tek­kel tele­fon­ján zak­lat­ta volt élet­tár­sát, majd fel is keres­te a sértetteket.

2017 novem­be­ré­ben elment a volt élet­tár­sá­nak laká­sá­hoz, és fel­ve­tet­te, hogy a gye­re­kek­kel együtt men­je­nek játé­kot vásá­rol­ni. Az úton azon­ban ismét indu­la­tos lett, a sér­tet­tek pedig hiába kér­ték, hogy vigye őket haza. Tüs­ke­vár kör­nyé­kén az autó­ban ülő 15 éves nevelt fia közöl­te, hogy ha nem áll meg, kihív­ja a rend­őr­sé­get, mire a férfi meg­állt, kirán­tot­ta az autó­ból a fiút és több­ször meg­ütöt­te. Ezt látva a férfi riadt, 5 éves kis­fia a köze­li busz­meg­ál­ló­ba futott segít­sé­gért. A volt élet­társ is kiszállt az autó­ból és igye­ke­zett onnan kiven­ni a még bent ülő leg­ki­sebb gyer­me­ket, de a férfi előbb bán­tal­maz­ni kezd­te, majd beug­rott a jár­mű­be és hir­te­len elhaj­tott, úgy, hogy az autó mel­lett álló élet­tár­sa, kezé­ben a 4 éves gyer­mek­kel az út köze­pé­re esett.

A férfi az eljá­rás során kül­föld­re távo­zott és csak ered­mé­nyes nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs révén lehe­tett vele szem­ben a bün­te­tő­el­já­rást foly­tat­ni. Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a gyer­me­kei vonat­ko­zá­sá­ban a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a bíró­ság szün­tes­se meg.