Főoldal » Archív » Rettegésben tartották a somogyi gyermekotthon lakóit

Foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú test­vér­pár­ral szem­ben, akik ret­te­gés­ben tar­tot­ták egy Somogy megyei gyer­mek­ott­hon lakó­it.

A test­vé­rek 2017 ápri­li­sá­ban kerül­tek az ott­hon­ba, ahol nem tud­tak és nem is akar­tak beil­lesz­ked­ni, közü­lük I. r. vád­lott külö­nö­sen agresszív volt.

A vád­irat sze­rint I. r. vád­lott nyolc inté­ze­tis tár­sá­val szem­ben köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, akik közül egyik fiú több­ször is áldo­za­tá­ul esett. Őt ok nél­kül rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, ököl­lel ütöt­te és rug­dal­ta. A sér­tet­tet továb­bá I. r. vád­lott arra kény­sze­rí­tet­te – bán­tal­ma­zás­sal nyo­ma­té­kot adva -, hogy taka­rít­sa ki szo­bá­ját, csik­ket szed­jen a város­ban, az ott­hon udva­rán négy­kéz­láb­ra eresz­ked­ve ugas­son, király­ként éltes­se vagy imád­koz­zon hozzá. Utób­bi­ak­ról video­fel­vé­te­le­ket is készí­tett.

I. r. vád­lott az ott­hon­ban lakó több gye­rek­től hóna­po­kon keresz­tül erő­szak­kal vagy fenye­ge­tés­sel meg­sze­rez­te zseb­pén­zü­ket, volt olyan sér­tett, aki­től ruhá­it vette el verést kilá­tás­ba helyez­ve, vagy meg­alá­zó módon ágya­zás­ra, zok­ni­ja kimo­sá­sá­ra uta­sí­tot­ta.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. r. vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sát, test­vé­ré­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott.