Főoldal » Archív » Robbanásveszélyt okozott a túlmelegedett kazán

2018 novem­be­ré­ben egy győri csa­lá­di ház vegyes tüze­lé­sű kazán­ja, a gyanú sze­rint, kivi­te­le­zé­si hiba miatt túl­me­le­ge­dett, a fűtés­csö­vek rezeg­ni kezd­tek, rob­ba­nás­ve­szé­lyes hely­zet ala­kult ki.

A műsza­ki hibát a gyanú sze­rint az okoz­ta, hogy a 2017-es kivi­te­le­zés során a kivi­te­le­ző szak­em­ber a vegyes tüze­lé­sű kazánt nem látta el meg­fe­le­lő véde­lem­mel a túl­me­le­ge­dés ellen.

A meg­hi­bá­so­dás­kor túl­ter­he­lő­dött a kazán és a fűtés­csö­vek. A csö­vek és a radi­á­to­rok eresz­te­ni kezd­tek, ami­nek követ­kez­té­ben beázott a ház egy része, beren­de­zé­si tár­gyak men­tek tönk­re. A kár több mil­lió forint­ra tehető.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben az eljá­rás fel­füg­gesz­té­sé­ről és köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lás­ról határozott.