Főoldal » Hírek » Robbantással fenyegetőzött a vírushelyzetre hivatkozva – vádemelés – FOTÓVAL

Egy férfi az áru­ház­ban levők szá­má­nak csök­ken­té­sé­re akar­ta kény­sze­rí­te­ni a rend­őr­sé­get, ellen­ke­ző estre pedig rob­ban­tást helye­zett kilá­tás­ba az ügyész­ség vádat emelt elle­ne és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint egy ötven­négy éves férfi 2020. ápri­lis 23-án, a reg­ge­li órák­ban fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vó szá­mon a rend­őr­sé­get, és elő­ad­ta, hogy egy XIII. kerü­le­ti áru­ház­ban túl sokan tar­tóz­kod­nak. A férfi dél­után ismé­tel­ten tele­fo­nált, mivel állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is sokan van­nak a bevá­sár­ló­he­lyen, és ekkor már azzal fenye­ge­tett, hogy ha a rend­őr­ség két napon belül nem intéz­ke­dik, akkor egy Molo­tov kok­tél­lal ő fogja meg­szün­tet­ni a kifo­gá­solt hely­ze­tet. A tele­fo­ná­ló nem sok­kal később sze­mé­lye­sen meg­je­lent a bolt­nál, és annak falá­ra alko­ho­los filc­tol­lal becs­mér­lő mon­da­to­kat írt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság beve­té­si rend­őrei még aznap elfog­ták a fér­fit, a XIII. kerü­le­ti nyo­mo­zók pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés bűn­tet­te és fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és ren­del­je el a vád­lott két, koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek a végrehajtását.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy azért, hogy az álla­mi szer­vek kény­szer­men­te­sen biz­to­sít­has­sák a köz­ren­det, min­den fenye­ge­tést komo­lyan kell ven­ni­ük, és akkor is bűn­cse­lek­mény való­sul meg, ha vala­ki csak szín­lel­te, hogy ter­ror­cse­lek­ményt kíván elkö­vet­ni. Ez a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő példa arra, hogy a kimon­dott szó­nak mek­ko­ra súlya lehet.