Főoldal » Hírek » Robogóst ütött el a szabálytalanul közlekedő férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem adta meg az elsőbb­sé­get egy motorkerékpárosnak.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 17-én, dél­után, egy sal­gó­tar­já­ni áru­ház par­ko­ló­já­ból elin­dul­va balra akart kanya­rod­ni. Az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” tábla vona­lá­ban meg­állt, azon­ban a kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok és a belát­ha­tó útsza­kasz elle­né­re, figyel­met­len­sé­ge okán nem vette észre a jobb oldal­ról érke­ző, segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tet­tet. A férfi a kanya­ro­dás során sza­bály­ta­la­nul keresz­tez­te az egye­ne­sen hala­dó moto­ros útját, autó­já­val neki­üt­kö­zött, a motor fel­bo­rult és a nő az úttest­re zuhant.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jár­mű­vek meg­ron­gá­lód­tak. A bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a vád­lott kanya­ro­dá­sa során meg­ad­ja az elsőbb­sé­get a sértettnek.

A járá­si ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés alkal­ma­zá­sá­val szab­jon ki vele szem­ben pénz­bün­te­tést és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.