Főoldal » Hírek » Rokonaihoz indult, hogy megölje őket – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 42 éves nő 2 kés­sel indult el azért, hogy meg­öl­je test­vé­rét és uno­ka­test­vé­rét, azon­ban útköz­ben intéz­ked­tek vele szem­ben a rend­őrök. A főügyész­ség a nő bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat 2020 novem­be­ré­nek ele­jén meg­lá­to­gat­ta a test­vé­re és az uno­ka­test­vé­re, akik­ről később a vád­lott azt fel­té­te­lez­te, hogy láto­ga­tá­suk alkal­má­val mobil­te­le­font, ékszert és kész­pénzt lop­tak tőle. Emi­att a nő 2020. novem­ber 15-én, dél­után, a ruhá­za­tá­ba rej­tett két hosszabb kést, és a ter­vé­ről nem tudó élet­tár­sá­val elin­dult roko­na­i­hoz azzal a szán­dék­kal, hogy meg­öli őket. Útköz­ben egy autó­bu­szon a nő és az élet­tár­sa vesze­ke­dett, és a férfi meg­ütöt­te őt. A garáz­da cse­lek­mény miatt a hely­szín­re érke­ző rend­őrök átvizs­gál­ták a nő ruhá­za­tát is, és meg­ta­lál­ták a kése­ket, ame­lye­ket ember­ölés cél­já­ból vett magá­hoz. Az elkö­ve­tőt elő­ál­lí­tot­ták, így az elter­ve­zett ket­tős ember­ölés­re nem került sor.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nőt – elő­éle­te miatt mint vissza­esőt – 2 rend­be­li ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat ítél­je vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A képe­ket a rend­őr­ség a lefog­la­lás­kor készí­tet­te.

Egyes bűn­cse­lek­mé­nyek olyan súlyo­sak, hogy azok­nak a Bün­te­tő Tör­vény­könyv már az elő­ké­szü­le­tü­ket is bün­tet­ni ren­de­li. Ilyen­kor az a sze­mély bün­te­ten­dő, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se cél­já­ból az ehhez szük­sé­ges vagy ezt könnyí­tő fel­té­te­le­ket biz­to­sít­ja, az elkö­ve­tés­re fel­hív, ajánl­ko­zik, vál­lal­ko­zik, vagy a közös elkö­ve­tés­ben meg­ál­la­po­dik.