Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rokonaira gyújtotta a házat – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azon több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki rágyúj­tot­ta a házat édes­any­já­ra és annak kis­ko­rú unokájára.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 14 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let sze­rint a férfi együtt élt édes­any­já­val és annak kis­ko­rú uno­ká­já­val egy sza­bol­csi tele­pü­lé­sen. Több­ször elő­for­dult, hogy a vád­lott a sér­tet­te­ket meg­ölés­sel, illet­ve azzal fenye­get­te, hogy rájuk gyújt­ja a házat. 2022. ápri­lis 17-én, este ittas álla­pot­ban ment haza és ismét fenye­get­ni kezd­te hoz­zá­tar­to­zó­it, majd meg­gyúj­tott egy füg­gönyt a ház­ban. A füst­sza­got ész­lel­ve az unoka az utcá­ra sza­ladt segít­sé­gért. A tüzet végül egy közel­ben lakó isme­rős segít­sé­gé­vel oltot­ták el.

Ezt köve­tő­en a két sér­tett a vád­lot­tól való félel­mé­ben bezár­kó­zott az egyik szo­bá­ba, ami­nek az ajta­ját belül­ről egy vas­rúd­dal kitá­masz­tot­ták. Eköz­ben az ittas férfi meg­gyúj­tott egy kony­ha­aj­tó­ra terí­tett plé­det, az abla­kon füg­göny­ként szol­gá­ló tex­tilt, vala­mint búto­ro­kat, melyek láng­ra kap­tak. Pár perc eltel­té­vel a sér­tet­tek­hez pró­bált bejut­ni, ütöt­te az ajtót miköz­ben a szo­bá­ban lévő­ket szid­ta, illet­ve azt kia­bál­ta, hogy meg­öli őket és rájuk gyújt­ja a házat. A kis­ko­rú sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól való félel­me miatt a szo­ba­ab­la­kon keresz­tül kime­ne­kült a ház­ból. Az asszony pedig – a füst­szag miatt – kinyi­tot­ta a szoba ajta­ját, ami előtt ott állt a fia, kezé­ben egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel. A vád­lott szúró moz­du­la­tot tett édes­any­ja felé, aki ekkor két kéz­zel meg­lök­te a fér­fit, aki hanyatt esett, így a nő is ki tudott mene­kül­ni a házból.

A tüzet az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók oltot­ták el. A halá­los ered­mény kiala­ku­lá­sát csak a sér­tet­tek véde­ke­zé­se, mene­kü­lé­se és a kiér­ke­ző tűz­ol­tók köz­be­avat­ko­zá­sa aka­dá­lyoz­ta meg.

A vád­lott az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét tudo­má­sul vette. Védő­je eny­hí­té­sért, míg az ügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a koráb­ban már több ízben bün­te­tett vád­lott nem csu­pán erő­sza­kos, de rend­kí­vül gát­lás­ta­lan sze­mély, hiszen két köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja éle­té­re tört. A bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő önhi­bá­ból eredő ittas álla­pot­ban, kitar­tó módon való­sí­tot­ta meg a két­sze­res minő­sü­lé­sű ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­tét. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben a bün­te­tés célja csak szi­go­rúbb, tett­ará­nyos fegy­ház­bün­te­tés­sel érhe­tő el.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.