Főoldal » Hírek » Roncsautókat bontott engedély nélkül - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül bon­tott autó­kat az ingat­la­nán.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. május 12-ét meg­elő­ző­en, három darab roncs álla­pot­ban lévő, motor és váltó nél­kü­li sze­mély­gép­ko­csit szer­zett meg, ame­lye­ket a toko­dal­tá­rói ingat­lan­ra szál­lí­tott. A férfi az udva­ron tárol­ta a hul­la­dék gép­ko­csi­ron­cso­kat, azo­kat szét­da­ra­bol­ta, az ülé­se­ket és a kár­pi­tot a kom­mu­ná­lis hul­la­dék­kal együtt vitet­te el, míg a féme­ket szét­vá­lo­gat­ta és érté­ke­sí­tet­te.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nyé­vel enge­dély nél­kül hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get vég­zett.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.