Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rongálásba torkollott a párkapcsolati vita

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indí­tott bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te és meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te azt a hen­ci­dai nőt, aki dühé­ben betör­te volt élet­tár­sa gép­ko­csi­já­nak ablakait.

A gya­nú­sí­tott és a sér­tett 2018. júli­u­sát meg­elő­ző­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, kap­cso­la­tuk­ból közös kis­ko­rú gyer­mek szü­le­tett. A gyer­me­ket az anya nevel­te hen­ci­dai otthonában.

2018. júli­us 13-án a dél­előt­ti órák­ban az apa elment az asszony házá­hoz, a gyer­me­két akar­ta meg­lá­to­gat­ni. A meg­ér­ke­zést köve­tő­en a gya­nú­sí­tott és a sér­tett a ház előtt az utcán beszél­tek, majd a beszél­ge­tés fél­té­keny­sé­gi vitá­vá fajult. Ezen fel­dü­höd­ve a gya­nú­sí­tott besza­ladt az udvar­ra, fel­vett egy műanyag mesze­lő­nye­let és azzal beütöt­te a ház előtt par­ko­ló sér­tet­ti gép­jár­mű hátsó és jobb olda­li hátsó ajtó szél­vé­dő­jét, ezál­tal 30.000,- Ft kárt oko­zott. A gya­nú­sí­tott az eljá­rás során a sér­tett kárát megtérítette.

Az asszony kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen. Cse­lek­mé­nyé­vel garáz­da­ság vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg, amely 2 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét elis­mer­te. Figye­lem­mel arra is, hogy az asszony bün­tet­len elő­éle­tű, az álta­la oko­zott kárt meg­té­rí­tet­te és volt élet­tár­sa meg­bo­csáj­tott neki, a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­val az elle­ne garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te és egy­ide­jű­leg őt meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te. Ezzel kife­je­zés­re jut­tat­ta a meg­va­ló­sult bűn­cse­lek­mény miat­ti rosszal­lá­sát, bízva abban, hogy az intéz­ke­dés kel­lő­en vissza­tart­ja a gya­nú­sí­tot­tat a jövő­ben bűn­cse­lek­mény elkövetésétől.