Főoldal » Hírek » Rossz helyre tette a forró vízzel teli vödröt, ami majdnem a kislánya életébe került – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a figyel­met­len­sé­ge miatt kis­lá­nya élet­ve­szé­lyes égési sérü­lést szenvedett.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2022 novem­be­ré­ben a kutyái ete­té­sé­hez for­ralt vizet egy vödör­ben, amit ezután a ház nap­pa­li­já­ban, félig a kony­ha­asz­tal alá betol­va a föld­re tett.

Az apa ezután az asz­tal mel­let­ti kana­pén ült, mialatt az esti für­dés­hez készü­lő két éves kis­lá­nya a test­vé­ré­vel a nap­pa­li­ban ját­szott. Ennek során a sér­tett és test­vé­re az asz­tal mellé kerül­tek, ahol a gyer­mek a játék hevé­ben a forró víz­zel és a kutyák­nak szánt étel­lel csak­nem teli fazék­ba esett.

A vád­lott rög­tön fel­kap­ta a sér­tet­tet, akit a für­dő­kád­ban kez­dett hideg víz­zel hűte­ni, mialatt az egyik roko­na hívta a men­tő­ket, akik a kis­lányt egy buda­pes­ti kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A sér­tett a test­fel­szí­né­nek 35%-ára kiter­je­dő, másod­fo­kú égési sérü­lést szen­ve­dett, amely köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett, de a vád­lott elhá­rí­tó maga­tar­tá­sá­nak, és a szak­sze­rű orvo­si segít­ség­nek köszön­he­tő­en a kis­ko­rú sér­tett fel­épült a sérüléseiből.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a hely­szí­ni szem­le során készült a forró vizet tar­tal­ma­zó vödör elhelyezkedéséről.

Áttekintő felvétel a nappaliról, ahogy a forró vizet tartalmazó vödör elhelyezkedett.