Főoldal » Hírek » Rossz vége lett a vontatásnak – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki robo­gó­já­val egy kerék­pá­rost von­ta­tott, és köz­ben össze­üt­köz­tek egy másik kerék­pá­ros­sal, aki mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú 2022 feb­ru­ár­já­ban, robo­gó­já­val köz­le­ke­dett, köz­ben pedig egy kerék­pá­ros isme­rő­se a vál­lá­ba kapasz­ko­dott. Miköz­ben az elkö­ve­tő von­tat­ta isme­rő­sét Abony utcá­in, egy útka­nya­ru­lat­ban össze­ta­lál­koz­tak a velük szem­ben, elekt­ro­mos kerék­pár­já­val hala­dó sértettel. 

Az össze­ka­pasz­ko­dás miatt a vád­lott nem tudott sem az út szé­lén köz­le­ked­ni, sem pedig meg­fe­le­lő­en követ­ni a kanyart, így átsod­ród­tak a menet­irá­nyuk sze­rin­ti bal oldal­ra és neki­üt­köz­tek a sér­tett­nek. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett az út mel­lett füves terü­let­re zuhant és több sérü­lést szen­ve­dett, ami mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozott.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg.

A képek a bal­eset hely­szí­nén készültek.