Főoldal » Hírek » Rosszullét okozta a balesetet – Fotókkal – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Nagy­ka­ni­zsa bel­vá­ro­sá­ban 2022 júni­u­sá­ban oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet egy közép­ko­rú nő, aki - a vád sze­rint - nem volt biz­ton­sá­gos veze­tés­re képes álla­pot­ban, ami­kor munka után, kez­dő­dő rosszul­lé­te elle­né­re beült az autó­já­ba és köze­li laká­sá­ra ment. 

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nagy­ka­ni­zsai nő 2006  júni­u­sá­tól vér­cu­kor­szint­jé­nek sza­bá­lyo­zá­sa miatt inzu­li­nos keze­lés­re szo­rul. 2022. május 20-án nap­pa­li műszak­ban dol­go­zott, egész nap ügyel­ve a rá vonat­ko­zó spe­ci­á­lis étke­zé­si sza­bá­lyok­ra, mely­nek során étke­zé­se­it köve­tő­en a szük­sé­ges inzu­lin adag­ját is bead­ta magának.

A mun­ka­nap­ja letel­te után, 18 óra körü­li idő­ben autó­val indult nagy­ka­ni­zsai mun­ka­he­lyé­ről a laká­sá­ra, ami­kor érez­ni kezd­te felső ajka zsib­ba­dá­sát, amely álta­la is ismer­ten a vér­cu­kor­szint leesé­sé­nek elő­je­le. Az egy­ér­tel­mű jel­zés elle­né­re a nő úgy ült volán mögé, hogy ételt nem fogyasz­tott, azt gon­dol­ta, hogy majd laká­sá­ra érve vacso­rá­zik és bead­ja az esti inzu­lin ada­got. Pár perc múlva azon­ban cukor­szint­je oly mér­ték­ben leesett, hogy hypog­li­ké­mi­ás rosszul­lét ala­kult ki nála, amely tudat­za­var for­má­já­ban nyil­vá­nult meg. Így nem tudta a körü­löt­te lévő bel­vá­ro­si for­gal­mi viszo­nyo­kat meg­fe­le­lő­en kezel­ni, és a jármű jobb első részé­vel neki ütkö­zött az előt­te hala­dó segéd-motoroskerékpár hátsó kerekének.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a moto­ros elesett és kisod­ró­dott az úttest jobb szé­lé­re, a nő autó­ja pedig áttért menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, majd onnét az úttest jobb olda­lá­ra vissza­tér­ve, imbo­lyog­va haladt tovább, köz­ben neki ütkö­zött egy sza­bá­lyo­san par­ko­ló autónak.

A vád­lott még ez utób­bi ütkö­zés után is haladt tovább, sőt az „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la jel­zé­sét is – rosszul­lé­te miatt – figyel­men kívül hagy­ta, míg végül egy ingat­lan tég­la­ke­rí­té­sé­nek ütköz­ve állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a motor­ke­rék­pá­ros kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesz­tet­te, a vád­lott pedig 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.