Főoldal » Hírek » Alvó családjára gyújtotta rá a házat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves nő ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő 2019. ápri­lis ele­jén az any­já­val közös tulaj­do­nú mis­kol­ci csa­lá­di házát az éjje­li órák­ban, ami­kor a ház­ban tar­tóz­ko­dó test­vé­rei, anyja, vala­mint az anyja ven­dég­ség­ben lévő 13 éves uno­ká­ja már alud­tak, fel­gyúj­tot­ta úgy, hogy a tera­szon lévő kana­pét ace­ton­nal lelo­csol­ta és meggyújtotta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az any­já­val közös tulaj­do­nú mis­kol­ci csa­lá­di ház­ban élt együtt az any­já­val és három test­vé­ré­vel. A csa­lád­ta­gok a város terü­le­tén rend­sze­re­sen hul­la­dé­kot gyűj­töt­tek, amely­ből egy jelen­tős mennyi­ség az udva­ron fel­hal­mo­zó­dott. A csa­lád­ta­gok mind­annyi­an ita­loz­tak, emi­att gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek is.

A ház udva­rán 2020. ápri­lis ele­jén három eset­ben kelet­ke­zett tűz, a tűz­ol­tók mind­annyi­szor meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás tör­tént. Ezek közül a nő egyik eset­ben elis­mer­te, hogy ő gyúj­tot­ta fel a hul­la­dé­kot. A vád­lott egyéb­ként meg akart sza­ba­dul­ni a csa­lád­tag­ja­i­tól, sze­ret­te volna, hogy ha elköl­töz­nek, ezért itta­san min­dig azzal fenye­get­te őket, hogy rájuk gyújt­ja a házat.

Ápri­lis hónap első felé­ben egy szo­ká­sos­nak mond­ha­tó vesze­ke­dés után papír­lap­ra köröm­lak­kal ráír­ta, hogy „meg­hal­tok, egé­szen meg­ér­dem­li­tek!”, és azt bedob­ta a pos­ta­lá­dá­juk­ba. Más­nap az egész csa­lád reg­gel­től ita­lo­zott, mind­annyi­an leré­sze­ged­tek. A vád­lott ismét vitá­ba került velük, és éjfél körül újból azzal fenye­ge­tő­zött, hogy rájuk gyújt­ja a házat, azon­ban közöl­ték vele, hogy rend­őrt fog­nak hívni, mire elhagy­ta az ingat­lant. Ami­kor a csa­lád­ta­gok lefe­küd­tek alud­ni, közöt­tük a ven­dég­ség­ben lévő 13 éves unoka is, a nő vissza­ment, a tera­szon lévő kana­pét ace­ton­nal lelo­csol­ta és fel­gyúj­tot­ta. Az egyik férfi test­vé­re éppen kiment ciga­ret­táz­ni, ami­kor ész­re­vet­te a tüzet, ő riasz­tot­ta a töb­bi­e­ket, így kime­ne­kül­tek az épü­let­ből, a tüzet viszont nem tud­ták meg­fé­kez­ni, azt a tűz­ol­tók oltot­ták el.

Amennyi­ben a tüzet ide­jé­ben nem ész­le­lik, reá­lis lehe­tő­sé­ge lett volna sze­mé­lyi sérü­lés vagy halál bekö­vet­ke­zé­sé­nek, mivel a lakás­ban alvó sze­mé­lyek füst­mér­ge­zést szen­ved­tek volna.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.