Főoldal » Hírek » Saját anyját próbálta megölni az ápolónő – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal az ápo­ló­nő­vel szem­ben, akit meg­pró­bál­ta meg­mér­gez­ni édes­any­ját. A nőt a bíró­ság 11 év fegy­ház bün­te­tés­re ítélte. 

Az íté­let sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a vád­lott már közel húsz éve szak­kép­zett nővér­ként dol­go­zott abban a kór­ház­ban, ahová a pszi­chi­át­ri­ai beteg­ség­ben szen­ve­dő édes­any­ját - még 2021 nya­rán - gyógy­ke­ze­lés­re fel­vet­ték. Lánya külön­bö­ző egész­ség­ügyi prob­lé­mák­ra hivat­koz­va elér­te, hogy áthe­lyez­zék az asszonyt az intéz­mény azon osz­tá­lyá­ra, ahol ő is dol­go­zott. Az áthe­lye­zés után az éjsza­kai műszak­ban magá­hoz vett egy adag – kizá­ró­lag orvo­si uta­sí­tás­ra bead­ha­tó – mor­fint, amit külön­bö­ző gyógy­szer szár­ma­zé­kok­kal össze­ke­ver­ve infú­zió útján édes­any­ja szer­ve­ze­té­be jut­ta­tott. Az asszony ennek hatá­sá­ra élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét csak a gyors orvo­si beavat­ko­zás és az azt köve­tő több­he­tes keze­lés men­tet­te meg.

Az Egri Tör­vény­szék a vád­lot­tat előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 11 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A tör­vény­szék a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta ápo­lói fog­lal­ko­zá­sa gyakorlásától. 

Az íté­let ellen a vád­lott fel­men­tés érde­ké­ben, míg védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se és a kisza­bott bün­te­tés egy­aránt tör­vé­nyes. A vád­lott mind­vé­gig cél­tu­da­to­san cse­le­ke­dett. Min­dent meg­tett azért, hogy édes­any­ja a kór­ház­ban az ő fel­ügye­le­te alá kerül­jön, majd az álta­la össze­ál­lí­tott infú­zi­ós keve­ré­ket nagy dózis­ban jut­tat­ta a sér­tett szer­ve­ze­té­be annak érde­ké­ben, hogy őt meg­öl­je. A bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­re, a külön zár­ha­tó szek­rény­ben tárolt, szi­go­rú ellen­őr­zés alap­ján fel­hasz­nál­ha­tó mor­fint a kol­lé­gá­it meg­té­veszt­ve vette magá­hoz. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lott a bete­gek és az orvo­sok részé­ről is fel­tét­len bizal­mat élve­ző ápo­lói szak­má­já­val súlyo­san vissza­élt, ezért a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló védel­mi fel­leb­be­zé­sek nem lehet­nek eredményesek.

A védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.