Főoldal » Hírek » Saját családja házában okozott tüzet az ittas férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a hat­va­nas éve­i­ben járó Kapos­vár kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben, aki előbb csak fenye­ge­tő­zött a gyúj­to­ga­tás­sal, később azon­ban tény­le­ge­sen tüzet oko­zott a csa­lá­di házukban.

A férfi fele­sé­gé­vel és fia csa­lád­já­val élt egy Kapos­vár kör­nyé­ki csa­lá­di ház­ban, azon­ban együtt­élé­sük alatt több­ször elő­for­dul­tak közöt­tük kisebb-nagyobb súr­ló­dá­sok, ami­ben sze­re­pet ját­szott a férfi rend­sze­res sze­szes ital fogyasz­tá­sa is.

A vád­lott 2021 ápri­li­sá­ban ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett fiá­val, majd olyan kije­len­tést tett, hogy rájuk fogja gyúj­ta­ni a házat. A férfi ezután 1-2 dl ben­zint vett magá­hoz, majd a ház egyik táro­ló­nak hasz­nált szo­bá­já­ba ment, ahol az ágyon lévő dobo­zo­kat az üzem­anyag­gal lelo­csol­ta, majd a nála lévő ciga­ret­tá­val meggyújtotta.

A vád­lott cse­lek­mé­nye foly­tán a dobo­zok, azok tar­tal­ma, illet­ve az ágy égni kez­dett, azon­ban a tüzet szin­te azon­nal ész­lel­te a férfi fele­sé­ge és fia is, akik azt rövid időn belül elol­tot­ták, illet­ve elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból a ház­ban lévő gáz­pa­lac­ko­kat is kivit­ték az udvar­ra. A tűz oko­zá­sa­kor a szom­szé­dos szo­bá­ban tar­tóz­ko­dott a vád­lott menye a két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel együtt, akik­nek az eset során nem esett baja.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket az intéz­ke­dő rend­őrök készítették.