Főoldal » Archív » Saját gyanúsítottjával működött együtt egy pénzügyőr nyomozó - vádemelés

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult bűn­ügy­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy negy­ven­négy­éves pénz­ügy­őr őrnaggyal és három tár­sá­val szemben. 

A vád­irat sze­rint a pénz­ügy­őr I. rendű vád­lott a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) nyo­mo­zó­ja­ként  2015-ben és 2016-ban külön­bö­ző bűn­ügyi infor­má­ci­ó­kat adott ki, köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül,  költ­ség­ve­té­si csa­lás­sal gya­nú­sí­tott két sze­mély­nek, így segít­ve őket abban, hogy a fele­lős­ség­re vonást elkerüljék.

Az első eset­ben a pénz­ügy­őr I. rendű vád­lot­tat egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei város dohány­bolt­já­nak üze­mel­te­tő­je - a későb­bi II. rendű vád­lott - keres­te meg azzal, hogy néz­zen utána egy isme­rő­se - a későb­bi III. rendű vád­lott - bün­te­tő ügyének.

Ezt a pénz­ügy­őr azért vál­lal­ta el, mert a II. rendű vád­lott meg­ígér­te neki, hogy elen­ge­di a nála fel­hal­mo­zott 300 ezer forin­tos tar­to­zá­sát, míg a II. rendű vád­lott az infor­má­ció köz­ve­tí­té­sé­ért azt kérte a bűn­ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként érin­tett III. rendű vád­lot­tól, hogy áron felül vegyen meg tőle egy személygépkocsit.

A pénz­ügy­őr nyo­mo­zó a kérést tel­je­sí­tet­te, a NAV adat­bá­zi­sá­ból a bűn­ügy­re vonat­ko­zó ada­to­kat lekér­te és átad­ta a II. rendű vád­lott­nak, aki azt a pénz­ügy­őr I. rendű vád­lott „bűn­ügyi taná­csa­i­val” együtt tovább­ad­ta III. rendű vádlottnak.

A máso­dik eset­ben a vád sze­rint az I. rendű vád­lot­tat, mint az ügy elő­adó­ját, az álta­la nyo­mo­zott, több­száz mil­li­ós adó­hi­ány miat­ti bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy jómó­dú hús­ipa­ri vál­lal­ko­zó - a későb­bi IV. rendű vád­lott - vette rá arra, hogy közöl­je vele a ter­ve­zett nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket, a továb­bi gya­nú­sí­tot­tak körét, vala­mint árul­ja el ki volt az, aki ter­he­lő val­lo­mást tett rá.

Ezt az I. rendű vád­lott tel­je­sí­tet­te és köz­vet­le­nül a IV. rendű vád­lott­nak, vagy köz­vet­ve, IV. rendű vád­lott édes­ap­ján keresz­tül, a kért infor­má­ci­ó­kat átadta.

 A négy vád­lott ügye a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken folytatódik.