Főoldal » Hírek » Saját gyermekét lökte el, hogy megtartsa a volt élettársától lopott táskát – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki éjjel rátört a volt élet­tár­sá­ra, bán­tal­maz­ta, a lányu­kat ellök­te, majd az asszony­tól ello­pott tás­ká­val kisé­tált a házból.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. júli­us 8-án, elő­ször este jelent meg a volt élet­tár­sa kun­szent­mik­ló­si házá­nál, ahol ekkor csak a sér­tett tar­tóz­ko­dott ott­hon. A vád­lott elvet­te a nő által hasz­nált, az ira­ta­it és 3.000 forint kész­pén­zét is tar­tal­ma­zó pénz­tár­cát, abból kivet­te a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott, tar­gon­ca­ve­ze­tői enge­délyt, amit ott hely­ben szét­té­pett, majd a pénz­tár­cá­val együtt távo­zott az ingatlanból.

Pár órá­val később a férfi vissza­ment a ház­hoz. A ház hátsó ajta­já­nak üve­gét betör­te, majd a nyí­lá­son keresz­tül benyúl­va kinyi­tot­ta az ajtót és bement a házba, ahol volt élet­tár­sá­val össze­szó­lal­ko­zott. A vita során a nő több­ször fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy men­jen el, de ennek a vád­lott nem tett ele­get, sőt egy­szer com­bon rúgta a sér­tet­tet. A továb­bi bán­tal­ma­zást a lányuk aka­dá­lyoz­ta meg, aki ellök­te édes­ap­ját. Ezt kihasz­nál­va a nő kiment az utcá­ra és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Ezt köve­tő­en a férfi magá­hoz vette a nő váll­tás­ká­ját és azzal meg­pró­bált kisé­tál­ni a ház­ból, azon­ban a lánya – mivel tudta, hogy édes­any­ja a tás­ká­ban tart­ja a pén­zét – meg­fog­ta a táska pánt­ját és fel­szó­lí­tot­ta apját, hogy azt adja vissza. A férfi ekkor lánya irá­nyá­ba for­dult, aki félel­mé­ben a pán­tot elen­ged­te. A vád­lott ezután – azért, hogy a tás­kát meg­tart­sa – meg­lök­te a lányát, majd zsák­má­nyá­val együtt kisé­tált a ház­ból. Az utcán a tás­ká­ból kivet­te a volt élet­társ 26.960 forint kész­pén­zét, és 2.000 forint érté­kű gyű­rű­jét, míg a tás­kát eldobta.

A volt élet­társ hívá­sá­ra, rend­kí­vül gyor­san a hely­szín­re érkez­tek a rend­őrök, akik a ház­tól egy utcá­ra elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­től a pénzt és a gyű­rűt is lefog­lal­ták, így a rab­lás­sal oko­zott kár – a táska kivé­te­lé­vel – megtérült.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás és magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás, okirat­tal vissza­élés és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a ház hátsó ajta­já­nak betört üvege és a vád­lott által elvitt gyűrű látható.