Főoldal » Hírek » Saját házának felgyújtásával okozott közveszélyt a vádlott - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó Kapos­vár kör­nyé­kén élő fér­fi­val szem­ben, aki előbb egyik test­vé­re ingat­la­nát ron­gál­ta meg, majd fel­gyúj­tot­ta a saját házát.

A vád­lott hosszabb ideje hara­gos viszony­ban volt a kör­nyé­ken élő test­vé­re­i­vel. A vád­lot­ton idő­vel ez az érzés annyi­ra elural­ko­dott, hogy 2021 szep­tem­be­ré­ben egy fej­szé­vel a kezé­ben meg­je­lent egyik test­vé­re házá­nál, ahol a biz­ton­sá­gi zár­ral fel­sze­relt ajtót betör­te, majd a lakás­ban rom­bol­ni kez­dett, mely­nek során össze­tör­te – töb­bek között - a tv-t, a hűtő­szek­rényt és az étke­ző asz­talt is, ami­vel közel fél mil­lió forin­tos kárt oko­zott. A vád­lott meg­je­le­né­se­kor a lakás­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett meg­ijedt, és az abla­kon keresz­tül mene­kült el a fej­szé­vel hado­ná­szó férfi elől.

 

A zavart férfi ezután az esti órá­kig buj­kált az őt kere­ső rend­őrök elől, majd az ott­ho­ná­ba ment, ahol a háló­szo­bá­já­ban talál­ha­tó ruha­ne­mű­ket és műanyag tár­gya­kat meg­gyúj­tot­ta, majd az így meg­in­dí­tott tűz­höz közel elhe­lye­zett egy nyi­tott sze­le­pű PB gáz­pa­lac­kot azért, hogy az ingat­lan tel­jes egé­szé­ben leégjen.

 

A vád­lott ezután fel­má­szott egy köze­li gyü­mölcs­fá­ra, és onnan figyel­te a hely­szín­re érke­ző rend­őrök, tűz­ol­tók, illet­ve az oltás­ban segéd­ke­ző civi­lek mun­ká­ját, akik 30 perc alatt meg­fé­kez­ték a lán­go­kat, illet­ve meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy a PB gáz­pa­lack fel­rob­ban­jon. A rend­őrök ezután a vád­lot­tat a hely­szí­nen elfog­ták, és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

 

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.