Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Saját húgát lopta meg, hogy drogot vehessen - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves dél-nógrádi fiú ellen, aki a négy éves húga fül­be­va­ló­ját lopta el azért, hogy kábí­tó hatá­sú anya­got szerezzen. 

A vád sze­rint a kábítószer-használó vád­lott 2022 augusz­tu­sá­ban ott­ho­nuk­ban a beteg, négy éves húga egyik fülé­ből kivet­te a 18 kará­tos arany fül­be­va­lót, hogy azt elad­ja és a pénz­ből dro­got vegyen. Az ékszert azon­ban senki nem vette meg tőle, így azt előbb a lakás­ban elrej­tet­te, majd később az édes­any­já­nak átad­ta, a 20.000 forin­tos kár így megtérült.

A beteg, négy éves kis­lány jogi­lag véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek minő­sül, aki pedig ilyen sér­tet­től tulaj­do­nít el ide­gen dol­got, nem lopást, hanem súlyo­sabb bűn­cse­lek­ményt, kifosz­tást követ el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás­sal vádol­ta meg a fia­tal­ko­rú fiút, vád­ira­tá­ban vele szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és 14.400 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

Fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű mun­kát akkor lehet kiszab­ni, ha az íté­let meg­ho­za­ta­la­kor a tizen­ha­to­dik élet­évét betöl­töt­te, össz­hang­ban a Munka Tör­vény­köny­vé­nek azon sza­bá­lyá­val, ami sze­rint a tizen­ha­to­dik élet­évét betöl­tött sze­mély mun­ka­vál­la­ló­ként mun­ka­vi­szonyt is létesíthet.