Főoldal » Hírek » Saját nagymamáját rabolta ki – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ara­nyat és pénzt köve­telt idős nagyanyjától.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2021. novem­ber 1. nap­ján, kora dél­után keres­te fel Sze­ge­den idős nagy­ma­má­ját. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­től kész­pénzt és ara­nyat köve­telt és közöl­te, hogy amennyi­ben nem tel­je­sí­ti a kéré­sét, úgy rágyújt­ja a lakást. A fenye­ge­té­sek elle­né­re az idős asszony nem tel­je­sí­tet­te a nő kéré­sét. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en a lakás­ban élel­mi­sze­re­ket és cipőt rakott össze azért, hogy azo­kat magá­val vigye. A sér­tett mind­eze­ket ész­lel­te és kérte, hogy azo­kat adja vissza. A gya­nú­sí­tott mind­ezek elle­né­re az ingat­lan­ból távoz­ni akart, és az eltu­laj­do­ní­tott dol­gok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a nagy­ma­má­ját nagy erő­vel fel­lök­te és az ingat­lan­ból távo­zott. A sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.