Főoldal » Hírek » Sajátos árukapcsolás az encsi kocsmában - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és két nő ellen új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt, akik por álla­gú új pszi­cho­ak­tív ható­anya­gú készít­ményt növé­nyi tör­me­lék­kel kever­ve „füves cigit” készí­tet­tek, ame­lyet az álta­luk üze­mel­te­tett sörö­ző­ben árultak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. már­ci­us ele­jén több­ször sze­rez­tek meg por álla­gú új pszi­cho­ak­tív ható­anya­gú készít­ményt, ame­lyet oldó­szer hoz­zá­adá­sá­val növé­nyi tör­me­lék­kel kever­ve „füves cigi­ket” állí­tot­tak elő, és pak­kok­ba csomagolták.

Az élet­tár­si viszony­ban lévő két elkö­ve­tő által üze­mel­te­tett encsi sörö­ző­ben érté­ke­sí­tet­ték az ada­go­kat 1.000 forint vétel­ár elle­né­ben oly módon, hogy a műszak beosz­tás­tól füg­gő­en vagy az élet­tár­sak, vagy a pul­tos­ként dol­go­zó tár­suk adta át a kábí­tó hatá­sú anya­go­kat alu­fó­lia paket­tek­ben csomagolva.

A kipor­ci­ó­zott, már kész pszi­cho­ak­tív anya­got szin­tén a sörö­ző­ben tárol­ták egy köz­is­mert már­ká­jú játé­ko­kat tar­tal­ma­zó édes­ség műanyag játék­tar­tó­i­ban. A ven­dég­lá­tó­he­lyen leg­alább 50 pakk­nyi kábí­tó­ha­tá­sú anya­got adtak el leg­alább 50.000 forint értékben.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül három vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg az egyik nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.