Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Sajtómeghívó - Állami szervek vezetői értékelik az általuk vezetett intézmények korrupcióellenes tevékenyégét nagykövetek, diplomaták előtt

A leg­főbb ügyész, a Kúria elnö­ke, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ke, a bel­ügy­mi­nisz­ter, az igaz­ság­ügyi minisz­ter és az Álla­mi Szám­ve­vő­szék elnö­ke – az álla­mi szer­vek kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem­ben való együtt műkö­dé­sé­ről 2011. novem­be­ré­ben alá­írt közös nyi­lat­ko­zat évfor­du­ló­ján, a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem decem­ber 9-ei világ­nap­já­hoz is kap­cso­lód­va – nagy­kö­ve­tek és dip­lo­ma­ták előtt közö­sen érté­ke­lik az álta­luk veze­tett intéz­mény éves kor­rup­ció­el­le­nes tevé­keny­sé­gét 2014. decem­ber 11-én az Igaz­ság­ügyi Palotában.

A ren­dez­vény – amely­re meg­hív­juk a média tisz­telt kép­vi­se­lő­it – tel­jes egé­szé­ben nyil­vá­nos a sajtó számára.

Az ünne­pi ülés házi­gaz­dá­ja Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész.

A meg­hí­vott vendégek:

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke,
Dr. Handó Tünde, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnöke,
Dr. Pin­tér Sán­dor belügyminiszter,
Dr. Tróc­sá­nyi Lász­ló igaz­ság­ügyi miniszter
Domo­kos Lász­ló, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék elnöke
vala­mint az Euró­pai Unió, az Euró­pai Sza­bad­ke­res­ke­del­mi Tár­su­lás, továb­bá az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csa állan­dó tag­ál­la­ma­i­nak Buda­pest­re akk­re­di­tált nagy­kö­ve­tei és diplomatái.

Az ünne­pi ülés 2014. decem­ber 11-én 9 óra­kor kez­dő­dik az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben (Buda­pest V. kerü­let, Markó utca 16). A biz­ton­sá­gi belép­te­tés, a regiszt­rá­ció és a kame­ra­ál­lá­sok elfog­la­lá­sa miatt kér­jük, hogy 8:00 és 8:30 óra között érkez­ze­nek, ezt köve­tő­en saj­nos már nem tud­juk Önö­ket fogadni.

A ren­dez­vény­re elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges. Kér­jük a média tisz­telt kép­vi­se­lő­it, hogy rész­vé­te­li szán­dé­ku­kat - részt­ve­vő kol­lé­gá­ik neve­i­vel és sze­mé­lyi iga­zol­vány szá­muk­kal együtt-  2014. decem­ber 10-én 10 óráig küld­jék el a sajto@mku.hu email címre!

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály
Leg­főbb Ügyészség