Főoldal » Hírek » Sámlival ütötte testvérét - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki sám­li­val ütöt­te fejbe testvérét.

A vád sze­rint már hosszabb ideje hara­gos viszony­ban álló test­vé­rek 2021 máju­sá­ban egyi­kük házá­ban ismét össze­vesz­tek. A vád­lott ököl­lel fejen ütöt­te test­vé­rét, ezután dula­kod­ni kezd­tek, végül egy­más­ba kapasz­kod­va úgy estek föld­re, hogy a sér­tett került alul­ra. Ekkor a férfi egy fa sám­lit raga­dott magá­hoz és azzal ütöt­te meg a fején a föl­dön fekvő testvérét.

A sér­tett ekkor kilá­tás­ba helyez­te, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get, ekkor a férfi a bán­tal­ma­zás­sal fel­ha­gyott. A sérült test­vér a für­dő­szo­bá­ba ment, a vád­lott azon­ban utána futott, majd úgy fejbe ütöt­te őt, hogy a sér­tett a für­dő­kád­ba esett.

A sér­tett erő­sen vérző zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lé­sek kelet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge is, melyek elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a sámli elkob­zá­sát indítványozta.