Főoldal » Hírek » Sanyargatva szállította a migránsokat egy olasz férfi - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az olasz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki két nap alatt össze­sen 51 mig­ránst szál­lí­tott illegálisan.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 24-én teher­gép­ko­csi­val 20 mig­ránst szál­lí­tott Magyar­or­szág déli hatá­rá­ról a magyar-osztrák állam­ha­tár­hoz azért, hogy segít­se őket a határ jog­el­le­nes átlépésében. 

Az elkö­ve­tő 2022. augusz­tus 25-én Magyar­or­szág déli hatá­rán az olasz honos­sá­gú gép­ko­csi rak­te­ré­be 31 mig­ránst vett fel azért, hogy őket ille­gá­li­san a magyar-osztrák állam­ha­tár átlé­pé­sét köve­tő­en Nyugat- Euró­pá­ba szál­lít­sa. A férfi a kül­föl­di­e­ket 30°C átla­gos külső hőmér­sék­let mel­lett, szi­ge­telt, szel­lő­zés­sel el nem látott, fém­bo­rí­tá­sú rak­tér­rel ren­del­ke­ző teher­gép­ko­csi­ban szál­lí­tot­ta úgy, hogy vizet sem biz­to­sí­tott nekik. A jármű rak­te­ré­ben, az elin­du­lást köve­tő­en gyor­san elfo­gyott a leve­gő, és az embe­rek a szi­ge­te­lést meg­bon­tot­ták, hogy leve­gő­höz jus­sa­nak. Ennek elle­né­re a mint­egy 3 órás, meg­sza­kí­tás nél­kü­li úton a leve­gő­hi­ány és a nagy meleg miatt leg­alább ket­ten rosszul lett, és hány­tak. Az uta­sok olyan zsú­fol­tan vol­tak elhe­lyez­ve a rak­tér­ben, hogy 14 sze­mély­nek folya­ma­to­san áll­nia kel­lett, míg a töb­bi­ek a pad­ló­za­ton ültek az uta­zás közben.

Az elkö­ve­tőt köz­le­ke­dé­se során a rend­őrök 2022. augusz­tus 25. nap­ján 17 óra 35 perc­kor az M1 autó­pá­lya 54. kilométer-szelvényében ellen­őriz­ték, és elfogták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re és kiuta­sí­tás­ra ítélje.