Főoldal » Hírek » Se tető, se pénz – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy csa­lá­di ház tető­cse­ré­jét elvál­lal­va az anyag­vá­sár­lás­ra átvett elő­leg­ből az épí­tő­anya­got nem sze­rez­te be, ráadá­sul eltűnt, ott­hagy­va a lebon­tott tetőt.

A vád sze­rint a kun­he­gye­si férfi 2022 nya­rán, a közös­sé­gi olda­lon álné­ven regiszt­rál­va tető­fel­újí­tá­si mun­ká­kat hir­de­tett. A sér­tett fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vál­lal­ko­zó­val, aki a tár­sá­val két nap múlva fel­mér­te a mun­kát, azt 1.650.000 forin­tért vál­lal­ták, amely az anya­gok árát és a mun­ka­dí­jat tartalmazta.

A páros néhány nap múlva ismét meg­je­lent, és a vád­lott 840.000 forin­tot kért anyag­vá­sár­lás­ra. A sér­tett az összeg átadá­sá­nak fel­té­te­lé­ül a mun­ká­la­tok meg­kez­dé­sét szab­ta, ezért más­nap a vál­lal­ko­zók és két mun­ká­suk elkezd­ték leszed­ni a tető­cse­re­pe­ket. Ekkor a meg­ren­de­lő átad­ta az elő­le­get a vád­lott­nak, aki az elis­mer­vényt álné­ven írta alá. Az elő­leg­ből a vád­lott és a társa 100 ezer forint érték­ben való­ban vásá­rolt alap­anya­got, amit leszál­lí­tot­tak. Embe­re­ik még aznap a tel­jes tető­ről leszed­ték a cserepet.

Ezt köve­tő­en a vád­lott és a társa fél­be­hagy­ták a mun­kát és nem jelen­tek meg töb­bet. Az elő­leg­ből fenn­ma­ra­dó össze­get egy­más között elosz­tot­ták és fel­él­ték. A sér­tett kérte a kára megtérítését.

A nyo­mo­zás során mind­két férfi jóvá­té­tel meg­fi­ze­té­sét vál­lal­ta, ezért az ügyész­ség az eljá­rást a köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa érde­ké­ben fel­füg­gesz­tet­te. Amennyi­ben a köz­ve­tí­tői eljá­rás során az elkö­ve­tő a sér­tet­tel tör­tént meg­egye­zés alap­ján a vál­lalt jóvá­té­telt tel­je­sí­ti, vele szem­ben az ügyész­ség az eljá­rást megszünteti.

Mivel a vád­lott az első rész­let meg­fi­ze­té­se után fel­ha­gyott a továb­bi tel­je­sí­tés­sel, ezért vele szem­ben foly­tat­ni kell a büntetőeljárást.

Az ügyész­ség a jóvá­té­tel lehe­tő­sé­gét elmu­lasz­tó fér­fit sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés­re irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy fizes­se meg a sér­tett kárát. 

A fotón a vád­lott közös­sé­gi olda­lon köz­zé­tett hir­de­té­se látható.