Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Segített megjavítani a vádlottak autóját, erre ellopták a fűrészét

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tett jóin­du­la­tá­val, segí­tő­kész­sé­gé­vel vissza­él­ve lop­tak el egy láncfűrészt.

A 22, illet­ve 24 éves vád­lot­tak 2018 szep­tem­be­ré­ben Som­odor köz­ség­ben köz­le­ked­tek a gép­ko­csi­juk­kal, ami­kor annak hátsó futó­mű­ve kitört. A vád­lot­tak kéré­sé­re a közel­ben lakó sér­tett meg­en­ged­te, hogy a csa­lá­di háza udva­rán javít­sák meg autó­ju­kat, sőt még segí­tett is nekik a mun­ká­la­tok­ban. A jóhi­sze­mű sér­tett azon­ban néhány pil­la­nat­ra magá­ra hagy­ta a két fér­fit, akik ez idő alatt a garázs­ból ellop­tak egy lánc­fű­részt és egy kanna benzint.

A vád­lot­tak­nak nem elő­ször kell bíró­ság elé áll­ni­uk, ugyan­is fia­tal koruk elle­né­re mind­ket­ten bün­te­tett elő­éle­tű­ek, és más bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van elle­nük. Miu­tán a kapos­vá­ri nyo­mo­zók meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy ezzel a lopás­sal is ők gya­nú­sít­ha­tók, az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a bűn­ügyi fel­ügye­le­tü­ket. Az I. rendű vád­lott azon­ban ennek tar­ta­ma alatt is újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ezért jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség az I. rendű, és a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt álló II. rendű vád­lot­tal szem­ben egy­aránt bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­tén a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát a bíró­ság 1 év 7 hónap­ban, ille­tő­leg 2 évben álla­pít­sa meg.