Főoldal » Hírek » Segítő mentősökre támadt - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kom­lói férfi ellen, aki a vád sze­rint az őt ellá­tó men­tő­ápo­ló­ra támadt.

A vád sze­rint a férfi 2020 októ­be­ré­ben szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­te Kom­lón egy bár­ban, ahol a túl­zott alko­hol­fo­gyasz­tás miatt ittas álla­pot­ba került, majd esz­mé­le­tét vesztette.

A fér­fi­hoz men­tőt hív­tak, a hely­szí­nen ellát­ták, majd fej­sé­rü­lé­se miatt Pécs­re szállították.

A vád­lott a men­tő­au­tó­ban Kom­ló­ról Pécs­re tart­va végig agresszí­ven visel­ke­dett, károm­ko­dott, szi­dal­maz­ta a mentősöket.

Pécsett egy köz­le­ke­dé­si lám­pá­nál a men­tő­au­tó meg­állt, ekkor a férfi az autó­ban fel­állt, mire a men­tő­ápo­ló szólt neki, hogy üljön vissza a helyé­re. Ekkor a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Ezután a fér­fit a men­tő­sök lefog­ták, azon­ban tovább­ra is több­ször meg akar­ta ütni a sér­tet­tet, ami azon­ban nem sike­rült neki.

A men­tő­ápo­ló nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi cse­lek­mé­nye a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy­től öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.