Főoldal » Hírek » Segítségből lopás lett – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye – fotókkal

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség lopás miatt vádat emelt egy több­szö­rös, vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki rako­dó­ként egy hűtő elszál­lí­tá­sá­ban segít­ve a spájz­ból ello­pott egy kész­pénz­zel teli fűszeresdobozt.

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – idén janu­ár 8-án dél­ben isme­rő­se­i­vel együtt meg­je­lent egy kis­kő­rö­si tár­sas­ház­ban azért, hogy két lakás­ból a már nem hasz­nált hűtő­szek­ré­nye­ket elszál­lít­sák. Mialatt tár­sai az eme­le­ti lakás­ból levit­ték az egyik gépet, a vád­lott a föld­szin­ti idős nő laká­sá­nak spáj­zá­ból  - kihasz­nál­va tár­sai távol­lé­tét – ello­pott egy kis­mé­re­tű fűsze­res­do­bozt, amely­ben 240 ezer forint kész­pénz volt.

A sér­tett a nyo­mo­zás során a kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne és a sér­tett pol­cán hagyott, az ello­pot­tal meg­egye­ző fűsze­res­do­boz látható.

A bűncselekmény helyszíne - az ingatlan kamrája
A bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne - az ingat­lan kamrája
Az ellopottal megegyező fűszeresdoboz a sértett kamrájának a polcán
Az ello­pot­tal meg­egye­ző fűsze­res­do­boz a sér­tett kam­rá­já­nak a polcán