Főoldal » Hírek » Segítséget ajánlott a mozgáskorlátozottnak, majd kifosztotta - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő Mis­kol­con egy moz­gás­kor­lá­to­zott fér­fi­nak segít­sé­get aján­lott, azon­ban a kere­kes­szék­re kötött tás­kát nagy erő­vel lesza­kí­tot­ta, és az abban lévő 17.000 forint kész­pénz­zel, mobil­te­le­fon­nal, bank­kár­tyá­val elfutott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. szep­tem­ber köze­pén, dél­előtt, az egyik mis­kol­ci köz­té­ren lévő sörö­ző­nél össze­is­mer­ke­dett egy kere­kes­szék­kel köz­le­ke­dő moz­gás­kor­lá­to­zott fér­fi­val. Fel­aján­lot­ta, hogy eltol­ja abba az utcá­ba, ahová sze­ret­ne eljut­ni. A sér­tett ennek fejé­ben, részé­re egy üveg bort és 500 forin­tot ígért. A vád­lott egy ideig tolta a sér­tet­tet, majd a moz­gás­kor­lá­to­zott álla­po­tát kihasz­nál­va - mivel nem fogja tudni őt üldöz­ni - a kere­kes­szék kar­fá­já­ra kötött váll­tás­ká­ját nagy erő­vel meg­rán­tot­ta, így abból az első táro­ló­rész leszakadt.

A férfi a leté­pett tás­ka­rész­ben lévő 17.000 forint kész­pénz­zel, mobil­te­le­fon­nal és bank­kár­tyá­val elfutott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű és több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.