Főoldal » Archív » Segítséget színlelve csalt - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki segít­ség lát­sza­tát kelt­ve tévesz­tett meg egy idős höl­gyet egy telefonszaküzletben.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 júni­u­sá­ban Pécsett, egy mobil­szol­gál­ta­tó üzlet előtt vára­ko­zott több más sze­méllyel együtt a szol­gál­ta­tó üzle­té­nek nyi­tá­sá­ra várt. Ugyan­itt vára­ko­zott a nyolc­van­éves sér­tett is.

A jelen­lé­vők a nyi­tás késé­se miatt zúgo­lód­tak, mely­nek során a sér­tett han­go­san közöl­te, hogy ő csak azért vára­ko­zik, hogy SMS-szolgáltatását beál­lít­sa. Mind­ezt meg­hal­lot­ta a vád­lott is, aki szóba ele­gye­dett a sértettel.

A sér­tett segít­sé­get kért a fér­fi­tól a tele­fon beál­lí­tá­sát ille­tő­en, mely­nek érde­ké­ben az idős hölgy a vád­lott­nak adta mobiltelefonját.

A férfi kihasz­nál­ta, hogy az idős­ko­rú sér­tett nem ért a készü­lék­hez és a hölgy tele­fon­já­ról, annak szám­lá­já­ról 15.000,-Ft-tal fel­töl­töt­te saját mobil­szá­má­nak egyenlegét.

Ezután a vád­lott vissza­ad­ta a tele­font és közöl­te a sér­tet­tel, hogy nem tud segí­te­ni neki.

A hölgy ekkor nem ész­lel­te még, hogy a vád­lott kárt oko­zott neki, ezt később a sér­tett roko­nai vet­ték észre.

Az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás során ahol a vád­lott a sér­tett kárát meg­té­rí­tet­te, azon­ban a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga foly­tán a fér­fi­val szem­ben vádat emelt az ügyész­ség, a bíró­sá­gi eljá­rás során a bün­te­tés kor­lát­lan eny­hí­té­sé­re van lehetőség.

A férfi cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.