Főoldal » Hírek » Segítségnyújtást színlelve kifosztotta a baleset sérültjét - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li nővel szem­ben, aki segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve egy bal­eset­ben meg­sé­rült, vérző fej­jel föl­dön fekvő idős asszony úttes­ten szét­szó­ró­dott hol­mi­ját össze­szed­te és a pénz­tár­cá­já­ban lévő 150 ezer forint­ját elvette.

A vád­irat sze­rint az idős asszony idén júni­us 10-én dél­előtt Kis­kun­ha­la­son, néhány perc­cel azután, hogy 150 ezer forint kész­pénzt vett fel egy bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­ból, bicik­li­jé­vel sza­bály­ta­la­nul kanya­rod­va köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett és súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló  sérü­lést szenvedett.

A hely­be­li nő – az ügy vád­lott­ja – több arra járó és a bal­ese­tet ész­le­lő sze­méllyel együtt a föl­dön fekvő, vérző fejű sér­tett­hez sie­tett. Mialatt a töb­bi­ek men­tőt hív­tak és igye­kez­tek a sérült asszonyt ellát­ni, a vád­lott segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve össze­szed­te az úttes­ten szét­szó­ró­dott hol­mi­kat. Kihasz­nál­va azt, hogy min­den­ki a sér­tet­tel van elfog­lal­va, a vád­lott fél­re­vo­nult és a sérült nő pénz­tár­cá­já­ból kivet­te a benne lévő 150 ezer forint kész­pénzt, majd távo­zott a helyszínről.

Az ügyész­ség a nőt kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=1918523035018383