Főoldal » Hírek » Sekrestyéből lopott a betörő, hogy pénzt szerezzen a tankoláshoz - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó pécsi fér­fi­val szem­ben, aki azért tört fel egy sek­res­tyét, hogy pénzt sze­rez­zen a tankoláshoz.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi, akit koráb­ban már szá­mos eset­ben ítél­tek el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, 2021 szep­tem­be­ré­ben cél­ta­la­nul autóz­ga­tott, ami­kor az egyik Bala­ton parti falu­ban ész­lel­te, hogy fogy­tán van az üzem­anyag a gépkocsijában.

 

Ekkor azért, hogy tan­kol­ni tud­jon, fel­fe­szí­tet­te a helyi temp­lom sek­res­tyé­jét, ahon­nan egy pénz­ka­zet­tát lopott el, amely­ben ugyan csak néhány tíz­ezer forint kész­pénzt talált, de az erő­sza­kos beha­to­lás­sal több mint 300.000,-Ft kárt oko­zott az egyházközösségnek.

 

A sió­fo­ki rend­őrök végül a lopott pén­zen meg­tan­kolt gép­ko­csi alap­ján akad­tak az elkö­ve­tő nyomára.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés és vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

 

A fotó a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.