Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Sekrestyést, biztonsági őrt, és más, számára ismeretlen személyeket bántalmazott a férfi

Kilenc sér­tett nyil­vá­nos helyen tör­tént bán­tal­ma­zá­sá­val vádol a Győri Járá­si Ügyész­ség egy haj­lék­ta­lan, győri fia­tal­em­bert. A cse­lek­mé­nyek indí­té­ka egyik eset­ben sem ismert.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi 2018 már­ci­u­sa és júni­u­sa között tizen­há­rom bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott meg Győr­ben. Mise köz­ben ordí­to­zott és fenye­ge­tő­zött egy temp­lom­ban, majd meg­ütöt­te a sek­res­tyést. Elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül, az utcán, mell­ka­son rúgott egy nőt, egy másik alka­lom­mal hátba, és két­szer kézen rúgott egy másik nőt. Az utób­bi nő védel­mé­re kelő házas­pár nő tag­ját fülön és arcon ütöt­te, a fér­jet pedig kővel meg­dob­ta. A kór­ház­ban vicsor­gott a bete­gek­re és pen­gé­vel vag­dos­ta a haját, majd meg­tá­mad­ta a biz­ton­sá­gi őrt és több ütés­sel eltör­te az orr­csont­ját. Egy gyors­ét­te­rem előtt vicsor­gott egy fia­tal párra, majd meg­ütöt­te, lefe­jel­te a fér­fit. Ugyan­itt egy másik alka­lom­mal esz­mé­let­len­re vert egy másik fér­fit. Egy haj­lék­ta­lan fér­fit véres­re vert, majd a sér­tett segít­sé­gé­re siető másik férfi autó­já­ba úgy bele­rú­gott, hogy a lök­há­rí­tó eltört, vala­mint egy kővel meg­dob­ta az autót.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye­it fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.