Főoldal » Archív » Sem az embercsempészek, sem a hatóságok nem pihentek az ünnepek alatt

Ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség annak a hét sze­mély­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik­kel szem­ben az ünne­pek alatt indult bün­te­tő­el­já­rás ember­csem­pé­szés miatt. 

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint a három magyar és négy szír állam­pol­gár össze­sen tizen­nyolc – több­sé­gé­ben szin­tén szír – sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy az állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlép­jék, és így Nyugat-Európába, jel­lem­ző­en Auszt­ri­á­ba vagy Hol­lan­di­á­ba jussanak.

Az ember­csem­pé­sze­ket a nyo­mo­zó ható­ság Sár­hát kül­te­rü­le­tén, Újmo­hács­nál, illet­ve Köl­ked köze­lé­ben vonta intéz­ke­dés alá, majd őket őri­zet­be vette.

Tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben fenn­állt a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye, vala­mint attól is tar­ta­ni kel­lett, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén elszök­né­nek, a ható­ság előtt nem jelen­né­nek meg, ezért az ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Pécsi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyát vala­mennyi sze­mély ese­tén meg­ala­po­zott­nak talál­ta, és mind­annyi­u­kat letartóztatta.