Főoldal » Archív » Sertéshússal csaltak el milliárdos áfát

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 49 éves Veszp­rém megyei fér­fi­val szem­ben, aki 2009-től kez­dő­dő­en, mint­egy hat éven keresz­tül úgy működ­te­tett ser­tés­ér­té­ke­sí­tés­sel, hús­fel­dol­go­zás­sal fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zá­so­kat, hogy azok áfa-fizetési köte­le­zett­sé­gét csak rész­ben val­lot­ta be, illet­ve két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét is hamis szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val csök­ken­tet­te. A vád­lott tizen­hat tár­sá­nak bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tő kez­det­ben az egyik hoz­zá­tar­to­zó­já­nak neve alatt, mint egyé­ni vál­lal­ko­zó, majd egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben érté­ke­sí­tett ser­té­se­ket az egyik nagy hús­ipa­ri cég­nek, azon­ban a tevé­keny­sé­gét csak rész­ben val­lot­ta be. A férfi 2010-ben már egy újabb kft. kere­tei között érté­ke­sí­tet­te a jel­lem­ző­en Szlo­vá­ki­á­ból, nettó áron meg­vá­sá­rolt ser­té­se­ket, melyek azon­ban hamis szám­lák befo­ga­dá­sa révén a köny­ve­lé­sé­ben már bel­föl­di beszer­zés­ként sze­re­pel­tek, s így azok áfa-tartalmának levo­nás­ba helye­zé­sé­vel a cég adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét csök­ken­te­ni tudta.

A kft. 2013 tava­szán beszün­tet­te a tevé­keny­sé­gét, a vád­lott azon­ban tovább­ra is a hús­ipar­ban vál­lal­ko­zott, immár név­leg egy másik hoz­zá­tar­to­zó­ja, azon­ban tény­le­ge­sen az álta­la irá­nyí­tott cégen keresz­tül. A kft. egy bérelt mono­ri vágó­hí­don végez­te az álla­tok fel­dol­go­zá­sát, s azo­kat nagy­részt buda­pes­ti hús­ke­res­ke­dők­nek érté­ke­sí­tet­te. Az érté­ke­sí­tés után fize­ten­dő áfa vissza­igény­lé­sé­re azon­ban ekkor is hamis bel­föl­di beszer­zést iga­zo­ló szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val került sor. Ami­kor az élő­ser­tés után fize­ten­dő áfa-kulcs csök­kent, azon­ban a fel­dol­go­zott tőke­hús adó­zá­sa vál­to­zat­lan maradt, az elkö­ve­té­si mód­szer is rész­ben meg­vál­to­zott. Az unió terü­le­té­ről szár­ma­zó és Magyar­or­szág­ra beho­zott élő­ser­tést egy tény­le­ge­sen nem műkö­dő cég lát­szó­lag meg­vá­sá­rol­ta és fel­dol­goz­ta, s az immár fel­dol­go­zott húst a maga­sabb áfá­val szám­láz­ta tovább a vád­lott által irá­nyí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, amely a valót­lan szám­lák köny­ve­lés­be tör­tént befo­ga­dá­sá­val az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét csökkentette.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a több­éves elkö­ve­té­si időn keresz­tül csak­nem 1,5 mil­li­árd forint­tal rövi­dí­tet­te meg a költ­ség­ve­tés áfa-bevételét.