Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a kábítószerrel kereskedő testvérek ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a szlo­vák nő és férfi büntetését.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a test­vé­rek a kábí­tó­szert – amit maguk is fogyasz­tot­tak – egy éven keresz­tül Szlo­vá­ki­á­ban sze­rez­ték be, majd azt Auszt­ri­á­ban adták el. Elfo­gá­suk­kor a Győr-Moson-Sopron megyei tar­tóz­ko­dá­si helyü­kön nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és kész­pénzt – ami a til­tott anyag érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zott – fog­lal­tak le. Az álta­luk érté­ke­sí­tett, illet­ve arra szánt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge nyolc­száz­szo­ro­san meg­ha­lad­ja azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a bűncselekmény.

A Győri Tör­vény­szék a test­vé­re­ket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt ítél­te el. A nőt 7 év, a fér­fit 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, mind­ket­tő­jü­ket 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra. Velük szem­ben össze­sen 17.819.975 forint­ra és 3.740 euró­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

A Győri Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ér­tett. A rend­kí­vül nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel ország­ha­tá­ro­kon átnyú­ló­an keres­ked­tek, mind­ket­ten vol­tak már bün­tet­ve kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény miatt. A nő bün­te­té­sét – mivel ő volt az
irá­nyí­tó – 9 évre súlyo­sí­tot­ta, őt 8 évre, test­vé­rét 7 évre Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tot­ta. Mel­lőz­te a köz­ügyek­től eltil­tást, mivel Magyar­or­szá­gon nincs lakó­he­lyük. Továb­bi 3.850 euró­ra is vagyon­el­kob­zást ren­delt el.