Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a nevelt lányait szexuálisan molesztáló férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki nevelt lányai sérel­mé­re súlyos sze­xu­á­lis vissza­élést köve­tett el.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2012. évtől 2021. évig folya­ma­to­san sze­xu­á­li­san zak­lat­ta az élet­tár­sa előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett három kis­lányt. A cse­lek­mény kez­de­te­kor két gyer­mek még csak óvo­dás korú volt. A férfi a nevelt lánya­i­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A férfi a győri laká­suk für­dő­szo­bá­ja ajta­ján nyí­lást vágott, onnan figyel­te a gyer­me­ke­ket, video­fel­vé­telt készí­tett róluk.

Az anya a férfi cse­lek­mé­nyét nem vette észre, a gyer­me­kek nem mond­ták el neki a velük történteket.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, és több­rend­be­li sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.  Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a férfi és a védő­je rész­ben fel­men­té­sért, rész­ben eny­hí­té­sért fellebbeztek. 

A férfi közel egy évti­ze­den keresz­tül követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, mellyel nem­csak a jogi, hanem a leg­alap­ve­tőbb erköl­csi sza­bá­lyo­kat is meg­szeg­te, a kis­lá­nyok­nak súlyos lelki sérü­lést okozott. 

A Győri Íté­lő­táb­la a férfi bün­te­té­sét 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re súlyosította.