Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt erőszakos többszörös visszaeső ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta egy férfi tény­le­ges élet­fogy­tig tartó bün­te­tés­re ítélését.

Amint az a koráb­bi saj­tó­hí­rek­ből ismert, a férfi két áldo­za­tá­val is előre kiter­vel­ten nyug­ta­tó­kat ita­tott, majd az egyi­ket öntu­dat­lan álla­pot­ba kerü­lé­se után vízbe foj­tot­ta, a mási­kat pedig érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben élet­ve­szélyt oko­zó­an bán­tal­maz­ta. A férfi élet­tár­sa mind­két eset­nél jelen volt, a sér­tet­tek szen­ve­dé­se iránt közö­nyö­sen.  Az első áldo­za­tot a sor­sá­ra hagy­ták, a másik­hoz viszont a férfi álné­ven men­tőt hívott. A men­tő­egy­ség csak ismé­telt kere­sés után talál­ta meg a sötét­ben a park pad­jai között fekvő sér­tet­tet, aki­nek az éle­tét sze­ren­csé­re az orvo­si beavat­ko­zás meg tudta menteni.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a férfi cse­lek­mé­nye­i­nek minő­sí­té­se túl­nyo­mó­részt tör­vé­nyes volt, azon­ban elma­radt mel­lék­bün­te­té­sül a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sa. Az első­fo­kú íté­le­tet hozó Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a nő ese­té­ben a vádon túl­ter­jesz­ke­dett, ami­kor az ember­ölés­hez nyúj­tott bűn­se­gélyt álla­pí­tot­ta meg a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa és a bűn­pár­to­lás helyett, s ezért eltúl­zott bün­te­tést sza­bott ki. Emi­att a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a nő cse­lek­mé­nye­i­nek eny­hébb minő­sí­té­sét, és bün­te­té­sé­nek csök­ken­té­sét indítványozta.

A Győri Íté­lő­táb­la 2022. feb­ru­ár 1-én kihir­de­tett jog­erős íté­le­te meg­egye­zett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val. A férfi tény­le­ge­sen élet­fogy­tig tartó bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta, s tíz évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A nő sza­bad­ság­vesz­té­sét tizen­egy évről négy és fél évre eny­hí­tet­te, s öt év köz­ügyek­től eltil­tást is kisza­bott rá.