Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a testvérgyilkos ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját, majd meg­öl­te a báty­ját.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott köze­pes fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt vezet­te autó­ját. A 781. számú köz­úton haladt, ami­kor letért az útról és egy fának ütkö­zött. A bal­ese­tet köve­tő­en haza­gya­lo­golt orosz­lá­nyi ott­ho­ná­ba, és ott dula­kod­ni kez­dett test­vé­ré­vel. Ennek során a báty­ja mell­ka­sá­nak bal olda­lát köze­pes erő­vel, egy 33 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bajonett-késsel meg­szúr­ta. A szú­rás a test­vér tüde­jén átha­tolt, amely­nek követ­kez­té­ben a kerin­gé­se össze­om­lott, és meg­halt.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit ember­ölés bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt 12 év bör­tön­bün­te­tés­re, 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let ellen a férfi és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek.

Az íté­lő­táb­la 2022. feb­ru­ár 24-én kihir­de­tett hatá­ro­za­ta meg­egye­zett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val, nem eny­hí­tet­te a férfi bün­te­té­sét.