Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sikeresen indítványozta a nyomozó ügyészség a rendőrökre támadó külföldi férfi letartóztatásának meghosszabbítását - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. augusz­tus 21-én, haj­nal­ban, egy – mun­ka­vál­la­lá­si cél­lal 2022 janu­ár­ja óta Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó – ukrán fér­fit ellen­őriz­ték a rend­őrök, mert egy Pest megyei tele­pü­lé­sen több ingat­lan­ra jogo­su­lat­la­nul ment be. A rend­őrök egy ingat­lan udva­rán intéz­ked­tek a 29 éves fér­fi­val, aki meg­lát­va az egyen­ru­hás jár­őrö­ket, elme­ne­kült, és fel­szó­lí­tás­ra sem állt meg.

Ami­kor a rend­őrök utol­ér­ték a fér­fit, éppen fel­má­szott egy kerí­té­sé­re, ahon­nan a rend­őrök a ruhá­za­tá­nál fogva húz­ták vissza, majd a föld­re vit­ték, ahol meg akar­ták bilin­csel­ni. A férfi kisza­ba­dí­tot­ta magát a fogás­ból, majd a kerí­tés­re fel­lép­ve, onnan len­dü­le­tet véve, az egyik járőr felé for­dult, és meg­rúg­ta a felső tes­tét, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett bal válla eltört.

Ezt köve­tő­en pap­ri­ka spray-t hasz­nál­tak az elkö­ve­tő­vel szem­ben, és újra a föld­re vit­ték. A bilin­cse­lés köz­ben a férfi ráha­ra­pott a másik rend­őr fel­kar­já­ra, ame­lyet fel­szó­lí­tás­ra sem enge­dett el és – miköz­ben a járőr kirán­tot­ta a kar­ját – kiha­ra­pott egy kisebb dara­bot az intéz­ke­dő rend­őr kar­já­ból, amellyel könnyebb kötő­szö­ve­ti sérü­lést okozott.

Az ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a táma­dót, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a nyo­mo­zá­si bíró 2022. augusz­tus 23-án egy hónap­ra elrendelt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is indo­kolt a leg­szi­go­rúbb, sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa, amely indít­vánnyal a bíró­ság min­den­ben egyet­ért­ve a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­nak – továb­bi három hónap­pal tör­té­nő – meg­hosszab­bí­tá­sá­ról döntött.