Főoldal » Archív » Sikerrel lépett fel az ügyészség a fogyasztók érdekében

Az ügyész­ség pert nyert a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket alkal­ma­zó építőipari-kivitelezési tevé­keny­sé­get foly­ta­tó vál­lal­ko­zás­sal szemben. 

Az ügyész­ség által egy építőipari-kivitelezési tevé­keny­sé­get foly­ta­tó vál­lal­ko­zás ellen kez­de­mé­nye­zett köz­ér­de­kű per­ben a bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fogyasz­tók­kal nyí­lás­zá­ró fel­újí­tá­sá­ra szer­ző­dő cég tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket is alkal­maz, mint pél­dá­ul a kivi­te­le­zé­si munka tel­je­sí­té­si határ­ide­je egy­ol­da­lú módo­sí­tá­sá­nak lehetősége.

A Pol­gá­ri Tör­vény­könyv értel­mé­ben ugyan­is az ellen­ke­ző bizo­nyí­tá­sá­ig tisz­tes­ség­te­len­nek kell tekin­te­ni azt a kikö­tést, amely nem meg­fe­le­lő­en meg­ha­tá­ro­zott határ­időt ír elő a vál­lal­ko­zás­nak szol­gál­ta­tá­sa tel­je­sí­té­sé­re. Az egy­ol­da­lú módo­sít­ha­tó­ság a fogyasz­tó szá­má­ra bizony­ta­lan­ná, kiszá­mít­ha­tat­lan­ná teszi a tel­je­sí­té­si határ­időt, ezért az tisztességtelen.

A bíró­ság jog­erős dön­té­se tisz­tes­ség­te­len­nek minő­sí­tet­te az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek között sze­rep­lő azon kikö­tést is, amely a vál­lal­ko­zás által előre meg­ha­tá­ro­zott olyan fogyasz­tói nyi­lat­ko­za­tot rög­zít, amely a fogyasz­tó tény­le­ges tájé­koz­ta­tá­sá­nak iga­zo­lá­sá­ra nem alkalmas.