Főoldal » Archív » Sikertelen vesztegetés Röszkén

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék elé állí­tot­ta az őri­zet­ben lévő két kül­föl­di állam­pol­gárt.

A vád sze­rint a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen belé­pés­re jelent­ke­ző belga és szerb állam­pol­gár 50, illet­ve 20 Euró-t kísé­relt meg átad­ni az ellen­őr­zést végző pénz­ügy­őrök­nek azért, hogy az álta­luk enge­dély nél­kül Magyar­or­szág terü­le­té­re beho­zott és az ellen­őr­zés során meg­ta­lált dohány­ter­mé­kek miatt elke­rül­jék a fele­lős­ség­re vonást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó ren­del­ke­zé­se­i­nek alkal­ma­zá­sá­val az egyik kül­föl­dit az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott egy napon belül, míg a mási­kat három napon belül állí­tot­ta bíró­ság elé.

A bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak meg­fe­le­lő­en 1 év 6 hónap, illet­ve 1 év bör­tön­fo­ko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki, az elkö­ve­tő­ket egy év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te és vagyon­el­kob­zást ren­delt el az átad­ni szán­dé­ko­zott vagyo­ni előny­re.