Főoldal » Hírek » Sikkasztott a Covid mintavevő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen sik­kasz­tás és lopás bűn­tet­te miatt, aki egy mobil Covid szű­rő­he­lyen dol­go­zott min­ta­ve­vő­ként, és a min­ta­vé­tel ellen­ér­té­ke­ként kapott össze­ge­ket nem a széf­be helyez­te el, hanem rend­sze­re­sen eltu­laj­do­nít­va, több mint más­fél­mil­lió forint­hoz jutott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott min­ta­ve­vő­ként, egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zott­ja volt, amely cég szű­rő­kon­té­ne­re­ket tele­pí­tett és üzemeltetett.

A Kazinc­bar­ci­kán műkö­dő mobil szű­rő­he­lyen a vád­lott a tesz­te­lés­re érke­ző páci­en­sek­től levet­te a min­tá­kat, majd az ellen­ér­ték­ként kapott össze­ge­ket min­den mun­ka­nap végén össze­sí­te­nie kel­lett, azt egy borí­ték­ba helyez­ve, a kon­té­ner­ben lévő széf­be kel­lett bedobnia.

2021 novem­be­ré­ben azon­ban a vád­lott nehéz anya­gi hely­zet­be került, elha­tá­roz­ta, hogy gond­ja­it a tesz­te­lé­sek bevé­te­le­i­ből fogja meg­ol­da­ni, így a pénzt tar­tal­ma­zó borí­té­ko­kat a mun­ka­idő végén nem dobta be a gyűj­tés­re szol­gá­ló széf­be, hanem 7 külön­bö­ző idő­pont­ban, 2022. feb­ru­ár ele­jé­ig ese­ten­ként mint­egy 40 000 forint­tól több mint fél­mil­lió forin­tig ter­je­dő összeg­ben hazavitte.

2021. janu­ár végén, az egyik napon a kol­lé­ga­nő­je által a széf­be elhe­lye­zett bevé­telt a bedo­bó nyí­lá­son keresz­tül kipisz­kál­ta, és ezt a borí­té­kot is hazavitte.

A vád­lott így össze­sen más­fél­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­get tulaj­do­ní­tott el, és for­dí­tot­ta saját cél­ja­i­ra. Azon­ban tar­tott attól, hogy ami­kor a cég kép­vi­se­lő­je eljön a bevé­te­le­kért, lelep­le­ződ­het, ezért 2022. feb­ru­ár ele­jén olyan beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, hogy a szű­rő­pont­ba betö­rés történt.

A nyo­mo­zó ható­ság viszont az ügyet kivizs­gál­va, a betö­rés lehe­tő­sé­gét kizár­ta és a vád­lott ellen külön bün­te­tő ügy­ben fel­je­len­tést tett ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.